Обратно към категорията

Обществен форум „Местна власт и граждани заедно по пътя към нулеви отпадъци“ се проведе в Болярово

Добавено на: 03.07.2023 13:31
   

Обществен форум „Местна власт и граждани заедно по пътя към нулеви отпадъци“ се проведе в заседателната зала на читалището в Болярово. Той е част от изпълнението на информационната кампания по проект № BG05SFOP001-2.025-0015 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Сдружение „ВОБ-Вяра, образование и бъдеще“ в партньорство с община Болярово. Стойността на проекта е 48 960 лева, с продължителност 12 месеца и се очаква да приключи в края на месец юли 2023 г. Общата цел на проекта е насочена към повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политика за нулеви отпадъци и законодателство свързано с разумни решения за управление на биоразградимите отпадъци и биоотапдъците, чрез осъществяване на интегриран комплекс от дейности.

В обществения форум взеха участие представители на местната власт, бизнеса, медии, граждани и други заинтересовани страни. В рамките на конференцията бяха представени извършеното проучване, изготвения анализ, изведените препоръки в екшън-план и разработения механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на община Болярово.

Анкетното проучване беше извършено през месец ноември 2022 г., като обхвана 76 граждани и представители на бизнеса в община Болярово. Целта му беше да представи ясна картина за осведомеността и склонността на жителите за осъществяване на политики към нулеви отпадъци, свързани с разделното събиране и компостирането. Резултатите показаха, че 80 % от анкетираните подкрепят да бъде въвеждането на организирана система за разделно събиране на отпадъците, 60% посочват, че биха изхвърляли отпадъците си разделно, ако има достатъчно контейнери за тези цел, 90% от анкетираните посочват битовите отпадъци като основни в тяхното домакинство, почти 80% от респондентите декларират готовността си да започнат да компостират и над 50% от анкетираните не са информирани относно термините „кръгова икономика“, „компостиране“ и други такива, свързани с управлението на отпадъците. В резултат на проведеното анкетно проучване и извършен анализ, се установиха и откроиха следните препоръки за подобряване качеството на публичната услуга: провеждане на информационни кампании, семинари и срещи с гражданите за постигане на по-добра обществената информираност и мотивацията за прилагане на устойчиви решения за управление на отпадъците; подобряване на материално-техническата база, предоставяне на достатъчно съдове за отпадъци и увеличаване на честотата на сметоизвозване; обособяване на регламентирани места за изхвърляне, оползотворяване и депониране на отпадъци; предоставяне на пълен отчет от администрацията на гражданите, който да включва препоръки и съвети; увеличаване на броя и вида на контейнерите за отпадъци, съобразно броя на населението и създаване на възможност на всяко домакинство да разполага с отделен контейнер за отпадъци.

Като последна и най-важна препоръка е община Болярово по примера на други български общини да се включи в Европейската инициатива за нулеви отпадъци (ZERO WASTE EUROPE). Европейският съюз си налага смели амбиции по отношение на рециклирането и отпадъците, чрез въвеждане на план за действие Зелена сделка и преминаване към кръгова икономика 2.0, което ще доведе допълнителни стимули за държавите-членки.

Най-съществените изведени препоръки в разработения екшън-план за гражданско участие в общинските политики за управление на отпадъците са: сключване на споразумения за сътрудничество с НПО; създаване на консултативен съвет по управление на отпадъците; създаване на специално звено за връзки с гражданското общество; информиране на гражданите за възможностите им за участие; регулярни обучения за възможностите за гражданско участие; обучения за повишаване капацитета на гражданите относно нормативната уредба.

Към момента община Болярово се опитва да работи активно с гражданите, бизнеса и НПО в сектора, но към днешна дата не са провеждани активни обществени консултации. Нормативните изисквания, които задължават общините през 2021 г. цялостно да изменят и надградят управлението на отпадъците, поставя необходимостта от преразглеждане на досегашните комуникационни канали и създаване на нови, надеждни механизми и инструментариуми за обратна връзка между държавните органи, гражданите и бизнеса, като същите бяха разработени по проекта. В разработения механизъм и инструментариум за обратна връзка са изведени три основни техники за въвличане на административните структури на местната и изпълнителната власт, НПО и мрежи от НПО, НПО на бизнеса, обществеността. Първият етап е свързан с информирането на целевите групи, чрез различни способи и похвати. Вторият етап включва получаване на обратна връзка, за да се съберат мненията им относно въпросите, свързани с управлението на отпадъците. Третият етап се фокусира върху ангажирането на целевите групи. Инструментариумът осигурява конкретни решения и етапи за участие на заинтересованите страни и отговорните администрации, като по този начин ще се гарантира по-висока прозрачност и отчетност на дейностите, както и подобрено сътрудничество между гражданския сектор и общинските органи: наблюдение и оценка на изпълнението на политиките за нулеви отпадъци; създаване на онлайн платформа в интернет страницата на община Болярово с цел осигуряване на редовен дискусионен онлайн форум, който ще помогне за формулиране на окончателната форма на предложенията и мненията на гражданите; публикуване на мотивирани мнения и становища от община Болярово по конкретни предложения и проекти на отделните граждани.

Разработените документи по проекта целят да се повиши гражданската инициатива в процесите на формиране на политики за управление на отпадъците, като бъде осигурена качествена и надеждна обратна връзка, която да повиши прозрачността, публичността, отчетността и доверието от страна на гражданите и бизнеса за създаване на открито и отговорно управление.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Социални работници разнасят храна и лекарства на възрастните по домовете им
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!