Обратно към категорията

Предстои септемврийско заседание на ОбС Стралджа

Добавено на: 05.09.2023 07:58
   

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, инж.Иван Митев, председател на ОбС свиква 50-то заседание на Общински съвет-Стралджа, на 07.09.2023 г. от 10:00 ч., в Залата на „Пенсионерски клуб“ – гр. Стралджа, със следният проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно приемане на бюджета за 2023г., индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода
2023-2025г. на Община гр. Стралджа.
2. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС – Стралджа, относно определяне размер на основна месечна заплата на Кмет на община гр. Стралджа.
3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно определяне размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в община
Стралджа.
4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 80/470кв.м. ид.части от Застроен урегулиран поземлен имот- УПИ XIV, кв. 27, целия с площ от 470 кв.м. по плана на с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно продажба на имоти-частна общинска собственост – Незастроен УПИ I в кв.24 по регулационния план на с.Чарда, общ. Стралджа, обл.Ямбол и Незастроен УПИ XI-469 в кв.73 по регулационния план на с.Иречеково, общ. Стралджа, обл.Ямбол, чрез публичен търг с явно наддаване.
6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 години.
7. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2024г., валидни за територията на община Стралджа.
8. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно даване на съгласие на община Стралджа да поиска от Регионална инспекция по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за инжинеринг /проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор/ на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци.
9. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС – Стралджа, относно гражданска инициатива – подписка от жители на община Стралджа и жители на общини в България с искане Общински съвет – Стралджа да не дава разрешение, относно искане за изготвяне на Специализиран ПУП, касаещ концесия за ползване на подземни богатства- строителни материали-глини, във връзка с техния добив, от находище „Конак Тарла“, община Стралджа, област Ямбол, попадаща в защитена зона „Гребенец“ с код BG0000420 за опазване на местообитанията, част от „НАТУРА-2000“.
10. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Две брутални убийства потресоха ямболски квартал
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!