Обратно към категорията

Юлско заседание на ОбС-Стралджа

Добавено на: 20.07.2023 13:04
   

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, инж.Иван Митев,, председател на ОбС свиква 49-то заседание на Общински съвет-Стралджа, на 27.07.2023 г. от 10:00 ч., в Заседателната зала на ОбС – „Велчо Тончев Димитров“, със следният проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно добавяне на нов обект в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа през 2023г. от външни източници.
2. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно одобряване на инвестиция за 2023г. направена от „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол.
3. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по Бюджет и финанси, относно одобряване на разходите за командировки на кмета на община Стралджа и Председателя на Общински съвет – Стралджа за периода от 01.04.2023г. до 30.06.2023г.
4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно използване на обезпечения по чл.60 от ЗУО за финансиране на едногодишен следексплоатационен мониторинг на закрито депо за неопасни отпадъци на община Стралджа.
5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно заявление с Вх.№ ТСУИЕ – 1483/ 11.07.2023 год. от Мария Димитрова – км.наместник с.Маленово, придружено от Задание по чл.125 от ЗУТ за Частично изменение на ПУП, касаещо ПИ № 385 в кв.48 по плана на с.Маленово, общ.Стралджа.
6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно формиране на паралелки в общински училища – СУ „П.К.Яворов“ – гр. Стралджа и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Зимница с по малък брой ученици от минималния нор матив за учебната 2023/2024г.
7. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 20/2890 кв.м. ид. части от Застроен урегулиран поземлен имот – УПИ V-132 кв.24, целия с площ от 2890 кв.м. по плана на с. Поляна, общ. Стралджа, обл. Ямбол.
8. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно даване на съгласие за учредяване право на строеж с цел пристрояване към съществуваща сграда върху общински имот – ПИ 69660.501.2065 по КК КР на гр. Стралджа за Обект Пристройка и преустройство на търговски обект с ид. 69660.501.2066, кв.131, гр. Стралджа“.
9. Докладна записка инж. Иван Митев – председател на ОбС – Стралджа, относно отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от м. Януари 2023 г. до м. юни 2023 г. /вкл./
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Първа пенсионерска Спартакиада в Тунджа
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!