Обратно към категорията

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД

РАДИО 999

 („Политика за поверителност“)

 

"КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД  зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги или други свои законни задължения.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.radio999bg.com.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което има търговски взаимоотношения с "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД.Също така тази политика се прилага относно личните данни на физически лица, които имат договорни отношения с фирмата.

  1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

"КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205664726, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

"КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги.

"КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

гр. Ямбол 8600, ул.Преслав № 333

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД  на следните координати за връзка: имейл: office@radio999bg.com; тел. + 359 895 618 608

 

 

2.    Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

 

2.1.      В зависимост от конкретните цели и основания "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД и клиента:

·         три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

·         три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред  "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

·         данни, събирани при плащане, направено към "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път.

2.2.Цели и правни основания за обработване на личните данни:

 

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за електронни съобщителни услуги.

"КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД обработва данните Ви за следните цели:

·         Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за услуги.

·         Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;

·         Анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща за Вас оферта при заявено клиентско желание.

 

Б) В изпълнение на свои законови задължения, "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД обработва данните Ви за следните цели:

·         Управление на предоставени съгласия;

·         Издаване на фактури.

·         Извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

·         Предоставяне на информация на Комисията за регулиране на съобщенията, на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните закони;

·         Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд;

·         За удостоверяване на възраст в случай, че такава се изисква.

 

·         В) "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

·         За получаване и/или предоставяне на информация/оферти за продукти и услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от Вас или

Ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.

 

3.     Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1.          Обработващи лични данни, които въз основа на договор с "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД – обработват личните Ви данни от името на "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

 

·         Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

·         Външно счетоводство;

3.2.          Други администратори на лични данни, на които "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

4.     За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на Услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Запис на глас- телефонен разговор – 2 години от провеждане на разговора.

Картина/видеозапис/ - до 30 дни от създаване на записа.

5.     Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

5.1.    да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

5.2.   да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

5.3.   да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

ü  същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;

ü  оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;

ü  обработването на данните е признато за незаконно;

ü  националното или европейското законодателство изискват това;

5.4.    да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

ü  при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД да провери точността на данните;

ü  установено    е   неправомерно    обработване,    но    Вие    желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;

ü  желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;

ü  при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

5.5.    да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

5.6.   да възразите пред "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД ще прекрати обработването им за посочената цел.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати

обработването на съответните лични данни за тези цели.

5.7.   по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД.

5.8.    да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

В случай, че изрично не е посочен конкретен начин, за да упражните правата си следва да подадете изрично писмено заявление в офиса на "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД или да отправите желанието си чрез обаждане на телефони 0895618608.

6.     Може ли да откажете предоставянето на лични данни на "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД и какви са последиците от това

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД да сключи договор с Вас:

·         три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;

·         три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

·         данни, събирани при плащане, направено към "КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ“ ООД - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, във връзка с извършване на плащането по банков път.

Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

Тази политика е последно осъвременена на 20.05.2019 г.

 


Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Ямболски изследователи ще покорят връх „Ямбол” на Антарктида
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!